Gwrws Gwyrdd | Green Gurus

Children bug hunting

Matthew Roberts/Wildnet

Climate Change Cymru

Llongyfarchiadau i Ysgolion Buddugol Gwrws Gwyrdd/Congratulations to the Green Gurus Winning Schools

 

2021 Enillwyr Cwis/Quiz Winners

Da iawn i'r holl ysgolion a gymerodd ran yn y cwis Gwrws Gwyrdd eleni.  Unwaith eto, mae'r plant wedi dangos gwybodaeth anhygoel am fywyd gwyllt.  Gofynnwyd rhai cwestiynau anodd iddynt ar y diwedd i'n helpu i benderfynu ar yr enillwyr: 

 • Pam ydych chi'n meddwl y dylai eich ysgol ennill ymweliad gan Ymddiriedolaeth Natur Gwent? 
 • Pa gamau ydych chi'n meddwl y mae eich ysgol yn eu cymryd i helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd?
 • Pa gamau eraill ydych chi'n meddwl y gellid eu hychwanegu i helpu mwy fyth?

 

Well done to all the schools that took part in the Green Gurus quiz this year.  Yet again the children have shown an incredible amount of wildlife knowledge.  They were asked some tricky questions at the end to help us decide on the winners: 

 • Why do you think your school should win a visit by Gwent Wildlife Trust? 
 • What measures do you think that your school are taking to help combat climate change?
 • What other measures do you think could be added to help even more?

 

 

Meddyliodd y plant i gyd yn ofalus iawn am eu hatebion ac roedd amrywiaeth annisgwyl o syniadau, gan ei gwneud yn arbennig o anodd penderfynu ar yr enillwyr, i'r fath raddau fel ein bod wedi penderfynu cael enillydd o bob ardal yng Ngwent:

 •     Blaenau Gwent – Ysgol Gynradd Beaufort Hill
 •     Sir Fynwy – Ysgol Gynradd Pembroke
 •     Casnewydd - Ysgol Gymraeg Ifor Hael
 •     Caerphilly - Ysgol Gynradd Cwmfelinfach
 •     Torfaen – Ysgol Gynradd George Street

Mae'r ysgolion hyn i gyd wedi ennill ymweliad gennym yn Ymddiriedolaeth Natur Gwent i gynnal Bioblitz ac i'w helpu i benderfynu ar y newidiadau yr hoffent i'w hysgolion eu gwneud i helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

 

All the children thought very carefully about their answers and there was a surprising variety of ideas, making it especially difficult to decide on the winners, so much so that we decided to have a winner from each area of Gwent:

 • Blaenau Gwent – Beaufort Hill Primary School
 • Monmouthshire – Pembroke Primary School
 • Newport - Ysgol Gymraeg Ifor Hael
 • Caerphilly - Cwmfelinfach Primary School
 • Torfaen – George Street Primary School

These schools have all won a visit from us at Gwent Wildlife Trust to carry out a Bioblitz and to help them decide on the changes that they would like their schools to make to help combat climate change.

 

Helo a chroeso i’r cwis Gwrws Gwyrdd eleni i blant 9 i 12 oed | Hello and welcome to this year’s green gurus quiz for 9 – 12 year olds. 

Dyma opsiwn arall yn lle ein cwis Dewiniaid Bywyd Gwyllt blynyddol ac mae'n canolbwyntio ar Newid yn yr Hinsawdd. Bydd hefyd yn profi eich gwybodaeth am y bywyd gwyllt a'r cynefinoedd sy'n gynhenid i Brydain drwy gwestiynau ysgrifenedig, lluniau ac adnabod synau anifeiliaid. Bydd y rowndiau'n cynnwys popeth o blanhigion i anifeiliaid, cynefinoedd a newid yn yr hinsawdd.

Os ydych chi eisiau cystadlu, gofynnwch i'ch ysgol gysylltu â ni ar 01600 740600 est 6004 neu anfon e-bost atom ni yn krbarclay@gwentwildlife.org.

------------

This is an alternative from our annual Wildlife Wizards quiz and focusses on Climate Change. It will also test your knowledge of the wildlife and the habitats native to Britain through written questions, pictures and identifying animal sounds.  The rounds will cover everything from plants to animals, habitats and climate change.  

If you want to enter ask your school to contact us on 01600 740600 ext 6004 or email us at krbarclay@gwentwildlife.org.

National Lottery Community Fund

National Lottery Community Fund

Mae'r fenter hon wedi bod yn bosibl diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

This initiative has been made possible thanks to players of the National Lottery. 

Green Gurus - Gwrws Gwyrdd

Green Gurus logo

Congratulations and well done to John Gibby, aged ten, from Monmouth School for Boys Prep whose drawing of a mushroom won our competition to design our new logo for Green Gurus! And thank you to everyone who took part and sent in their drawings and designs.