Gwrws Gwyrdd | Green Gurus

Children bug hunting

Matthew Roberts/Wildnet

Climate Change Cymru

Green Gurus Quiz answers are live!

If you're aged 9-12, and you entered our online quiz with your school to test your knowledge of our natural world and how to protect it, then you can now check your answers here! 

2021 Quiz Answers

Helo a chroeso i’r cwis Gwrws Gwyrdd eleni i blant 9 i 12 oed | Hello and welcome to this year’s green gurus quiz for 9 – 12 year olds. 

Dyma opsiwn arall yn lle ein cwis Dewiniaid Bywyd Gwyllt blynyddol ac mae'n canolbwyntio ar Newid yn yr Hinsawdd. Bydd hefyd yn profi eich gwybodaeth am y bywyd gwyllt a'r cynefinoedd sy'n gynhenid i Brydain drwy gwestiynau ysgrifenedig, lluniau ac adnabod synau anifeiliaid. Bydd y rowndiau'n cynnwys popeth o blanhigion i anifeiliaid, cynefinoedd a newid yn yr hinsawdd. Bydd y cwis yn mynd yn fyw ar-lein Mawrth 10, pan fydd eich athro/athrawes yn gallu cael mynediad ato i chi am un wythnos yn unig. Byddwch yn gallu gweithio mewn grwpiau, rydym yn argymell 4 mewn grŵp, fel eich bod yn gallu sgwrsio am eich atebion, oherwydd nid dim ond profi'r hyn rydych chi'n ei wybod yw’r nod, ond hefyd eich helpu i ddysgu pethau newydd am fyd natur. 

Mae cyfle i ennill ymweliad gan dîm o arbenigwyr â thir eich ysgol i arolygu'r bioamrywiaeth gyda chi ac wedyn adrodd yn ôl gyda phethau y gallwch eu gwneud i gymryd camau i'w wella ar gyfer bywyd gwyllt ac i weithredu’n ymarferol i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Os ydych chi eisiau cystadlu, gofynnwch i'ch ysgol gysylltu â ni ar 01600 740600 est 6004 neu anfon e-bost atom ni yn krbarclay@gwentwildlife.org.

------------

This is an alternative from our annual Wildlife Wizards quiz and focusses on Climate Change. It will also test your knowledge of the wildlife and the habitats native to Britain through written questions, pictures and identifying animal sounds.  The rounds will cover everything from plants to animals, habitats and climate change.  The quiz will go live online on March 10th, when your teacher will be able to access it for you for one week only.  You will be able to work in groups, we recommend 4 in a group, so that you can have a chat about your answers because it isn’t just about testing what you know but also to help you learn new things about our natural world.  
Win the opportunity for a team of experts to visit your school grounds and survey the biodiversity with you and then report back with things you can do to take action to improve it for wildlife and to take practical action for combatting climate change.

If you want to enter ask your school to contact us on 01600 740600 ext 6004 or email us at krbarclay@gwentwildlife.org.

National Lottery Community Fund

National Lottery Community Fund

Mae'r fenter hon wedi bod yn bosibl diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

This initiative has been made possible thanks to players of the National Lottery. 

Green Gurus - Gwrws Gwyrdd

Green Gurus logo

Congratulations and well done to John Gibby, aged ten, from Monmouth School for Boys Prep whose drawing of a mushroom won our competition to design our new logo for Green Gurus! And thank you to everyone who took part and sent in their drawings and designs.