Back to jobs listings


Volunteering Coordinator/Cydlynydd Gwirfoddoli y Lefelau Byw

Salary: £21,754 - £23,932 depending on experience, pro rata/Cyflog: £21,754 - £23,932 yn dibynnu ar brofiad, pro-rata

Closing date: Thursday 25th April 2019

Job ref: Volunteering Coordinator/Cydlynydd Gwirfoddoli y Lefelau Byw

Gwent Wildlife Trust is seeking to recruit a 4 day a week Volunteering Coordinator for a fixed 2-year contract, as part of the Living Levels Partnership Scheme (RSPB led) on the Gwent Levels, funded by the Heritage Lottery Fund. Mae Ymddiriedolaeth Natur Gwent am recriwtio Cydlynydd Gwirfoddoli i weithio 4 diwrnod yr wythnos ar gytundeb tymor penodol o 2 flynedd, fel rhan o Gynllun Partneriaeth y Lefelau Byw (dan arweiniad yr RSPB) ar Wastadeddau Gwent, sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

The post holder will be key to achieving the volunteering outputs for the Living Levels Scheme including ensuring efficient volunteer data management and communication but if you wanted solely a desk based role then this isn’t the job for you! The successful candidate will want an active job where few days are the same, recruiting and working closely with volunteers to enthuse and inspire them about the wonderful events and activities going on across the Gwent Levels as part of the overall Living Levels Scheme. 

You will be friendly and knowledgeable about the natural world, confident to lead volunteer work groups carrying out various activities from litter picks to fruit collection, and supporting contractors who require volunteers to achieve their project goals such including archaeological projects, improving and maintaining rights of way and delivering events. You will be an ambassador for the Living Levels Scheme and a team player who is happy to support other team members where required in helping to achieve outputs.

The role will be partly seconded 1-2 days per week to the RSPB to embed standard financial processes and monitoring methods, and ensure the integration with the Living Levels Scheme Team. The role will also be supported by other core staff roles based at GWT and will also require close working with all the partners including RSPB, NRW, BCT, Buglife and the Local Authorities.

Salary: £21,754 - £23,932 depending on experience, pro-rata

This post is a 4 day a week position for a fixed 2 year term. Full details and an application pack can be found on our website www.gwentwildlife.org

For further information or for an informal chat about the role, please contact Gemma Bodé on 01600 740600 or gbode@gwentwildlife.org

Closing date for applications is 5pm on Thursday 25th April

We WILL NOT accept CVs – even if accompanied by an application form.

Interviews will be held on Tuesday 30th April. Applicants are encouraged to keep this date free in their calendars.

Cydlynydd Gwirfoddoli y Lefelau Byw 

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gwent am recriwtio Cydlynydd Gwirfoddoli i weithio 4 diwrnod yr wythnos ar gytundeb tymor penodol o 2 flynedd, fel rhan o Gynllun Partneriaeth y Lefelau Byw (dan arweiniad yr RSPB) ar Wastadeddau Gwent, sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Bydd deiliad y swydd yn allweddol i gyflawni'r canlyniadau disgwyliedig ar gyfer gwirfoddoli sy'n rhan o Gynllun y Lefelau Byw, gan gynnwys sicrhau rheoli effeithlon data gwirfoddolwyr a chyfathrebu â hwy. Ond, os ydych chi'n chwilio am rôl sy'n eistedd tu ôl i ddesg drwy'r dydd, yna nid dyma'r swydd i chi! Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwilio am swydd sy'n llawn mynd ac sy'n wahanol o ddydd i ddydd, yn recriwtio a gweithio'n agos gyda gwirfoddolwyr i'w hysbrydoli am y digwyddiadau a'r gweithgareddau gwych sy'n digwydd ar draws Gwastadeddau Gwent fel rhan o Gynllun y Lefelau Byw.

Mi fyddwch chi'n berson cyfeillgar ac yn deall ac yn gyfarwydd â materion yn ymwneud â byd natur, yn hyderus i arwain grwpiau gwaith gwirfoddol sy'n cynnal gweithgareddau amrywiol o gasglu sbwriel i gasglu ffrwythau, ac i gefnogi contractwyr sydd angen gwirfoddolwyr i gyflawni amcanion eu prosiect. Bydd y rhain yn cynnwys prosiectau archeolegol, gwella a chynnal llwybrau tramwy a chynnal digwyddiadau. Mi fyddwch yn llysgennad ar gyfer Cynllun y Lefelau Byw ac yn chwaraewr tîm sy'n hapus i gefnogi aelodau eraill y tîm lle bo angen i helpu i gyflawni canlyniadau disgwyliedig.

Bydd y rôl yn cael ei secondio'n rhannol am 1-2 ddiwrnod yr wythnos i'r RSPB er mwyn trwytho'r deiliad mewn prosesau ariannol a dulliau monitro safonol, a sicrhau integreiddiad â Thîm Cynllun y Lefelau Byw. Bydd y rôl hefyd yn cael ei chefnogi gan staff eraill sydd wedi'u lleoli yn Ymddiriedolaeth Natur Gwent a bydd hefyd angen gweithio agos gyda'r holl bartneriaid gan gynnwys yr RSPB, Cyfoeth Naturiol Cymru, Bumblebee Conservation Trust, Buglife a'r Awdurdodau Lleol.

Cyflog: £21,754 - £23,932 yn dibynnu ar brofiad, pro-rata

Swydd 4 diwrnod yr wythnos am gyfnod penodol o 2 flynedd yw hon. Mae manylion llawn a phecyn cais ar gael ar ein gwefan www.gwentwildlife.org

Am fwy o fanylion neu am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Gemma Bodé ar 01600 740600/gbode@gwentwildlife.org os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5yp ar ddydd Iau, 25ain Ebrill

NI FYDDWN yn derbyn CVs - hyd yn oed os oes ydyn nhw'n dod gyda ffurflen gais.

Fe fydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar ddydd Mawrth, 30ain Ebrill. Rydym yn annog ymgeiswyr i gadw'r dyddiad hwn yn glir eu calendr.
 


 

Downloads

FilenameFile size
gwt_recruitment_process.doc30 KB
llvc_application_form.doc45.5 KB
volunteering_coordinator_jd_welsh.pdf513.38 KB
volunteering_coordinator_jd.pdf512.52 KB

Contact details:

For further information or for an informal chat about the role, please contact Gemma Bodé on 01600 740600 or gbode@gwentwildlife.org

Am fwy o fanylion neu am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Gemma Bodé ar 01600 740600/gbode@gwentwildlife.org os gwelwch yn dda.