Take part in the Bugs Matters survey/ Mae Pryfed yn Bwysig!

A Bugs Matter grid on a car number plate
Take Action

Bugs Matter Survey

Download the Bugs Matter app for IOS or Android and create an account

Your grid will be posted to you

Record bugs splatted on your number plate at the end of journeys from 1st June - 31st August

Submit your findings via the app 

#BugsMatter

 Insects underpin our natural world and their numbers can help us to better understand what is happening in our environment.  

Mae pryfed yn hollbwysig yn ein byd naturiol, a gall eu niferoedd ein helpu ni i sicrhau gwell dealltwriaeth o beth sy'n digwydd yn ein hamgylchedd.  

 

Cardinal beetle /

Penny Frith

Citizen science - The Bugs Matter survey/ Arolwg Mae Pryfed yn Bwysig – cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil wyddonol

We need lots of people to take part this summer, sharing findings from their journeys to help us understand more about our insect populations!

Rydyn ni'n awyddus i annog cymaint o bobl â phosib i gymryd rhan yn yr arolwg yma yn ystod yr haf, gan rannu eu canfyddiadau er mwyn ein helpu ni i ddeall mwy am boblogaethau gwahanol bryfed!

If you have a Smartphone you can take part following these easy steps

 • Download the app which is available free in both IOS and Android.
 • Create an account to sign up, and if you live in Gwent, your splatometer will be posted to you.
 • Start surveying on any journey you make in a vehicle between 1st June to 31st August.
 • The more essential journeys you conduct the survey on the better - and counts of zero bugs are just as important to submit!

 

The concept is simple;

 • Clean the number plate before making an essential journey in a vehicle.
 • When you reach your destination, count the bugs squashed on the number plate using a ‘splatometer’ grid that will be posted to you when you sign up.
 • A photo and details must then be submitted via the app.
 • You don’t even need to be the driver of the vehicle you are travelling in - but you do need their permission.  The app also includes a tutorial and some safety advice.

 

Os oes gennych chi ffôn clyfar, dilynwch y camau hwylus yma i gymryd rhan

 • Lawrlwytho’r ap, sydd ar gael am ddim ar gyfer IOS ac Android.
 • Creu cyfrif i fewngofnodi, ac os ydych chi’n byw yng Ngwent, bydd eich sblatomedr yn cael ei anfon atoch chi drwy’r post.
 • Gallwch gymryd rhan yn yr arolwg unrhyw bryd y byddwch chi’n mynd ar siwrnai mewn cerbyd rhwng 1af Mehefin a 31ain Awst.
 • Po fwyaf o deithiau hanfodol y byddwch chi’n cynnal yr arolwg arnyn nhw, y gorau – a chofiwch ei bod hi’r un mor bwysig cofnodi dim pryfed o gwbl!

 

Mae’r syniad yn syml;

 • Gwnewch yn siŵr bod plât rhif y cerbyd yn lân cyn cychwyn ar siwrnai hanfodol.
 • Ar ôl cyrraedd pen y daith, defnyddiwch grid ‘sblatomedr’, fydd yn cael ei bostio atoch chi ar ôl cofrestru, i gyfrif faint o bryfed sydd ar y plât rhif. 
 • Wedyn, rhaid cyflwyno llun a manylion drwy’r ap.
 • Does dim rhaid i chi fod yn gyrru’r cerbyd rydych chi’n teithio ynddo – ond mae angen i chi gael caniatâd y gyrrwr.  
 • Mae’r ap hefyd yn cynnwys tiwtorial a rhywfaint o gyngor ar ddiogelwch. 
Bugs Matter phone app

Why count squashed insects?

The methodology is based on the windscreen phenomenom; a term given to the observation that people tend to find fewer insects squashed on the windscreens of their cars compared to several decades ago.

We want to repeat this survey every year to build up a better understanding of insect populations.  The survey uses an innovative insect sampling method conducted by members of the public to assess the difference in insect abundance over a number of years.

Insects are also a good indicator for measuring the success of our conservation work at landscape-scale.

Pam cyfrif nifer y pryfed sydd wedi cael eu gwasgu ar y plât rhif?

Mae’r fethodoleg yn seiliedig ar y ffenomenon ffenestri blaen’ – term sy'n cael ei ddefnyddio wrth gyfleu’r syniad ein bod ni, y dyddiau yma, yn tueddu i weld llai o bryfed wedi’u gwasgu ar ffenestri blaen ein ceir o gymharu â sut roedd peethau ddegawdau'n ôl.

Rydyn ni'n awyddus i gynnal yr arolwg yma bob blwyddyn er mwyn sicrhau gwell dealltwriaeth o boblogaethau pryfed.  Gyda help y cyhoedd, mae’r arolwg yn defnyddio dull samplu pryfed arloesol i asesu'r gwahaniaeth yn nifer y pryfed dros nifer o flynyddoedd.

Mae pryfed hefyd yn ffordd dda o fesur llwyddiant ein gwaith cadwraeth ni ar lefel y dirwedd.

Climate and Nature Emergency

 We are in the midst of a climate and nature emergency. Around the world we can see the devastating impact of climate change on people and the natural world around us. At Gwent Wildlife Trust we work together to collate data, understand the causes and work towards reversing the decline in order to secure a sustainable future for all insect life and ourselves. 

Without bees and pollinators we will struggle to produce food and survive in the future – can you help fund our natural solution? 

For further info  about Bugs Matter email info@bugsmatter.app

Argyfwng Hinsawdd a Byd Natur 

 

Rydyn ni yng nghanol argyfwng. Ledled y byd, gallwn weld effaith ddinistriol newid yn yr hinsawdd ar bobl ac ar y byd naturiol o’n cwmpas. Mae Ymddiriedolaeth Natur Gwent yn cydweithio i gasglu data, i ddeall beth sydd wrth wraidd hyn, ac i weithio i geisio dad-wneud y dirywiad er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy i bryfed o bob math – ac i ninnau. 

Heb wenyn a phryfed peillio, fe fydd hi'n anodd iawn cynhyrchu bwyd a goroesi yn y dyfodol – allwch chi helpu i ariannu ein hateb naturiol? 

Am wybodaeth – rydyn ni hefyd wedi creu blwch negeseuon e-bost: info@bugsmatter.app

A Bugs Matter grid on a car number plate
Ewch ati i Gymryd Rhan

Mae Pryfed yn Bwysig!

Lawrlwythwch ap Bugs Matter ar gyfer IOS neu Android a chreu cyfrif

Bydd grid yn cael ei anfon atoch chi drwy’r post

Cofnodwch faint o bryfed sydd wedi’u gwasgu ar blât rhif eich cerbyd ar ddiwedd siwrneiau rhwng 1af Mehefin a 31ain Awst.

Wedyn cyflwynwch eich canfyddiadau drwy’r ap 

#BugsMatter

Create your own Splatometer

If you live outside of Gwent but travel, work or socialise within the Gwent area you can still take part in our citizen science project Bugs Matter.

Splatometers will not be sent to people who register to take part and live outside of Gwent.

However, you can still sign up with the app and simply download and create your own Splatometer to take part in the survey , using the link below.

Downloadable Splatometer