Peillwyr Perffaith

Pryfed Peillio Perffaith

Red-tailed bumblebee ©Jon Hawkins - Surrey Hills Photography

Pryfed Peillio Perffaith

Oeddech chi'n gwybod bod angen ein help ni ar bryfed peillio? Byddwn yn dangos i chi pa mor anhygoel yw pryfed peillio a beth allwch chi ei wneud i'w helpu. Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth ac adnoddau i'ch helpu chi i fod yn gyfeillgar i wenyn a gwneud popeth yn well i löynnod byw.

Pan rydyn ni'n dweud pryfed peillio, dydyn ni ddim yn golygu gwenyn yn unig! Mae cacwn, gwenyn mêl, gwenyn unigol, gwenyn meirch, pryfed, gwyfynod, glöynnod byw a chwilod i gyd yn bryfed peillio.

Mae pryfed peillio’n hanfodol i fywyd ar y ddaear - maen nhw'n peillio mwy nag 80% o blanhigion sy’n blodeuo. Mae hynny'n golygu eu bod yn helpu i greu a chynnal cynefinoedd ac ecosystemau y mae anifeiliaid eraill yn dibynnu arnynt am fwyd a chysgod, gan gynnwys ni!

Mae 1 o bob 3 llond ceg o'n bwyd angen eu peillio gan bryfed

Mae pryfed peillio’n cyfrannu £690 miliwn at yr economi yn flynyddol. Pe baem yn ceisio efelychu sut mae pryfed yn peillio ein cnydau, byddai'n costio tua £1.8 biliwn bob blwyddyn

Mae 50% o rywogaethau o gacwn yn dirywio; mae 41% o rywogaethau o wyfynod a 57% o löynnod byw wedi dirywio ers canol y 1970au.

Pam felly? Wel, mae nifer o ffactorau ar waith, ond yn bennaf, colli a darnio, neu chwalu, cynefinoedd yw'r prif reswm. Mae hyn yn golygu bod llai o lefydd lle gall pryfed peillio oroesi, gyda llai o blanhigion llawn neithdar i fwydo arnynt. 

Rydyn ni wedi colli 97% o'n dolydd blodau gwyllt ers y 1930au

Cofnodi gweld pryfed peillio

Helpwch i fapio pryfed peillio Gwent drwy gyflwyno'ch cofnodion am eu gweld i SEWBReC (Canolfan Cofnodion Bioamrywiaeth De Ddwyrain Cymru)

Dechrau cofnodi nawr

Chris Lawrence

Gweithredu dros Bryfed

Bydd ein canllawiau yn eich helpu i ddysgu am bryfed a sut i helpu yn yr ysgol neu gartref.

Cofrestrwch ar gyfer eich canllaw AM DDIM

Neil Aldridge

Gwyliwch un o'n fideos

Rydyn ni wedi creu tri fideo i arddangos pwysigrwydd pryfed peillio a sut gallwch chi helpu yn eich ysgol a'ch grŵp cymunedol neu sut gallwch chi ddylanwadu ar y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn eich ardal chi.

Sut i helpu yn yr ysgol

Sut i helpu yn yr Grŵp cymunedol

Rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn eich ardal chi

Llochesi i löynnod byw

Fe wnaethom osod rhai llochesi i löynnod byw yn eu lle fel rhan o'r prosiect. Mae enghreifftiau ohonynt i'w gweld ym Mharc Bryn Bach yn Nhredegar a Pharc Mardy yn y Fenni. Beth am fynd i edrych?

Butterfly Shelters by Robert Magee

Butterfly Shelters by Robert Magee

Gwent Fwyaf Gydnerth

Caiff y prosiect ei gyllido drwy Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru drwy raglen gwaith 'Gwent Fwyaf Gydnerth'. Mae'r rhaglen yn parhau tan haf 2022 ac mae'n gweithio i sicrhau De Ddwyrain Cymru lle mae adferiad mewn natur a chymunedau cynaliadwy yn gwerthfawrogi eu tirluniau a bywyd gwyllt ac yn cymryd rhan ar gyfer eu hiechyd a'u llesiant eu hunain.

RGG and WG logos